Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. Lê Chí Linh June 7, 2021

    "Nên biết ghê sợ và đề phòng với tư tưởng toàn trị của Trung Cộng" của nhà văn Đoàn Bảo Châu ->
    Bắt câm mồm là phải câm mồm,
    Cho bi bô mới được phần bi bô.

  2. Tan Nguyen June 7, 2021

    Tàu cộng là một kẻ hủy diệt rất dã man vô đạo đức.