Type to search

You Might also Like

2 Comments

 1. Oanh Le May 8, 2021

  Thạch Sanh quá ít, Lý Thông quá nhiều… Buồn !!!

 2. Ta Quang Cong May 8, 2021

  Đảng là mẹ, Bác là cha
  Từ ngày Bác mất Đảng ta góa chồng
  Đẻ ra một lũ con đông
  Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều.