Type to search

Bình Luận Thời Sự

Căng thẳng Úc – Tàu: Bài học “quá phụ thuộc” cho các nước dân chủ

VIETLIVE.TV Dec 03Căng thẳng Úc – Tàu: Bài học “quá phụ thuộc” cho các nước dân chủ
https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20201201-c%C4%83ng-th%E1%BA%B3ng-%C3%BAc-trung-b%C3%A0i-h%E1%BB%8Dc-qu%C3%A1-ph%E1%BB%A5-thu%E1%BB%99c-cho-c%C3%A1c-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-d%C3%A2n-ch%E1%BB%A7

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like