Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. Chánh Võ November 20, 2020

    Sách giáo khoa bộ giáo dục Việt Nam từ trước đến nay đổi không biết bao nhiêu lần tốn tiền không kể xiết vậy lập bộ để làm gì cho tốn tiền nhân dân sách phải ổn định cho anh học để lại cho em đến khi không có người thì cho người khác có con học lớp một. Dùng

  2. Hồ Bác November 20, 2020

    45 năm giải phóng xong..nền giáo dục việt nam có thấy phát triển văn minh ở đâu..học cái tốt không có thấy..toàn là dạy nhân dân vn học cái xấu của Bác Hồ Chí Minh thì nhiều..45 năm qua chỉ phát triển nền giáo dục tham nhũng và ăn hối lộ thì giỏi.😁😁..