Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. Quan Ta January 24, 2020

    Thư gửi "Đầu Gối " …!

  2. Phong Hoàng January 24, 2020

    Đất rừng đó, đất biển đảo đó,sao không vô đó mà khai thác,sao không ra biển đảo mà lấy, rồi muốn xây dựng vì thì tha hồ,
    Còn đất nông nghiệp ở đâu mà có, dân khai phá bao nhiêu nhiêu năm,bao nhiêu đời cha ông để lại cho con cháu mà có cái ăn,sao giờ lại cướp của dân vậy? đất đai này của chính phủ ư.? Đất đai này của chính quyền ư.?, muốn là thu hồi,bất chấp, không cần luật pháp, không cần lý do, chả đạp pháp luật, chả đạp luân lýl, lẽ phải.. chính phủ vì thế, chính quyền vì thế.???