Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. Cao Nguyen January 24, 2020

    Không phải là đáng sợ mà đáng ghê tởm

  2. Ngọc Điệp Trần January 24, 2020

    Theo thống kê của hãng Thông tấn UPI năm 2017, Ở Mỹ có 3 loại người: Loại 1 chiếm 20% dân số nhưng sở hữu 99% tài sản quốc gia Mỹ; Loại 2 chiếm 60% dân số nhưng sở hữu 1% tài sản quốc gia Mỹ; Loại 3 chiếm 20% dân số nhưng nghèo phải ăn welfare! Không biết ở Canada có người nghèo không cháu Thanh Tâm ?