Type to search

Bình Luận Thời Sự

« Vừa đấm vừa xoa », Tàu cộng thao túng Liên Hiệp Quốc

VIETLIVE.TV Dec 09« Vừa đấm vừa xoa », Tàu cộng thao túng Liên Hiệp Quốc
http://vi.rfi.fr/ch%C3%A2u-%C3%A1/20191207-v%E1%BB%ABa-%C4%91%E1%BA%A5m-v%E1%BB%ABa-xoa-trung-qu%E1%BB%91c-thao-t%C3%BAng-li%C3%AAn-hi%E1%BB%87p-qu%E1%BB%91c

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like