Type to search

You Might also Like

1 Comments

  1. Phu Le October 12, 2019

    Tại sao một tướng lỉnh không đi đánh giặc trước khi mất đảo mà lại đợi mất đảo rồi mới đem quân đội đi tranh chấp với bộ ngoại giao?thứ nhất đem quân đội đi cải lộn chứ không có đánh. Thứ 2, tại sao không tìm giặc tàu để hơn thua mà tìm bộ ngoại giao. Thứ3, nên tìm thằng trọng lú hoặc bộ chính trị để hơn thua.